Mangaluru, Karnataka
FACULTY
Sl. No Name Designation Photo Qualification
1. Dr.  A R Shabaraya Principal M.Pharm, MBA, Ph.D
2. Dr. E V S Subrahmanyam Professor   M.Pharm, Ph.D
3. Dr. Srinivas U Professor   M.Pharm, Ph.D
4. Dr. Karunakara Hegde Professor   M.Pharm, Ph.D
 5 Dr. Padmavathi .P. Prabhu Professor M.Pharm, Ph.D
6 Dr. Satish S Associate Professor   M.Pharm, Ph.D
7 Dr. Krishnananda
Kamath
Asso. Professor   M.Pharm, Ph.D
8  Dr. Kumara Prasad S A Asso. Professor    M.Pharm, Ph.D
9 Mr. Ashok Shenoy Asso. Professor   M.Pharm, (Ph.D)
10 Mr. Shripathy D Asso. Professor   M.Pharm, (Ph.D)
11  Mr. Viresh K Chandur Asso. Professor   M. Pharm (Ph.D)
12  Mr. Gajanan I S  Asst. Professor   M.Pharm
13  Mr. Gopikrishna Asst. Professor   M.Pharm
 14 Mr. Vinayak K Asst. Professor  M.Pharm
15 Mr. Chethan S H  Asst. Professor   M.Pharm
16 Mr. Narasimha Raj A Asst. Professor M.Pharm
17 Ms. Neethu Jose Asst. Professor M.Pharm
18 Mrs. Bhavyashree T Asst. Professor M.Pharm
19 Ms. Vineetha K Asst. Professor M.Pharm
 20 Mr. Indranil Ganguly Asst. Professor M.Pharm
 21 Ananya Bhattacharjee Asst. Professor M.Pharm
 22 Ms. Fmith Celvia Miranda Asst. Professor M.Pharm
 23 Ms. Sravanthi Avunoori Asst. Professor M.Pharm
 24 Ms. Deekshitha K Asst. Professor M.Pharm
 25 Mr. Abhishek Pradhan Asst. Professor M.Pharm
 26 Ms. Sandya Savithri Asst. Professor M.Pharm
 27 Dr. Ateendra Jha Asst. Professor Pharm D
 28 Dr. Siva S. Asst. Professor Pharm D
 29 Dr. Hemanth Asst. Professor Pharm D
 30 Mr. Balasubramanya Asst. Professor M. Pharm
 31 Mr. Pushpakara Ganguli Asst. Professor M. Pharm