A. Shama Rao Foundation Srinivas Group of Institutions

Announcements

Student Project Exhibition– 2017

Srinivas Institute of Technology

Student Project Exhibition– 2017

 

Srinivas Institute of Technology had organised two days student project exhibition on 3rd and 4th of May 2017. The programme was inaugurated by Mr. Ravi Kiran, Chief Operating officer, Aezion Technologies, Bangaluru. Sri CA. A. Raghavendra Rao, Chancellor of Srinivas University and President of A.Shama Rao Foundation, was presided over the function. The dais was shared by Dr. Shrinivasa Mayya D., Principal, Srinivas Institute of Technology and Dr. Ramachandra C. G., Project Co-ordinator-2017.

Mr. Ravi Kiran briefed the students about applying thoughts and creativity along with commonsense, logic and skill in academics and also appreciated the efforts of the students in designing and implementing innovative projects. Sri CA. A. Raghavendra Rao, asked the students to develop projects which will be useful to the society. He expressed his happiness about the variety of innovative projects developed by the students and also the students should reach the top position in the society.

On this occasion a total of 383 projects was exhibited out of which 175 projects of final year students which include 11 projects sponsored by Karnataka State Council Science and Technology (KSCST) and 208 projects was exhibited by pre-final year students.Out of this 105 projects from Dept. of Mechanical Engineering, 115 projects from Dept. of Computer Science, 59 projects from Dept.  of Electronics and Communication Engineering, 16 projects from Dept. of Information Science and Engineering, 19 projects from Dept. of Electrical and Electronics Engineering, 22 projects from Dept. of Automobile Engineering, 19 projects from Dept. of Aeronautical Engineering, 14 projects from Dept. of Marine Engineering, and 13 projects from Dept. of Nano Technology.

The program was welcomed by Ms. Chaithanya P, 6th Semester, Dept. Electronics and Communication Engineering and Vote of thanks by Ms. Madhushree Alva, 6th Semester, Dept. Electronics and Communication Engineering. The program was anchored by Mr. Suraj, 6th Semester, Dept. of Mechanical Engineering and Ms. Shivani, 6th Semester, Dept. of Computer Science.

 

 

Dr. Shrinivasa Mayya D.

                                                                                                                             PRINCIPAL           


 ²æäªÁ¸À vÁAwæPÀ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ

vÁAwæPÀ ¥ÁæeÉPïÖ ¥ÀæzÀ±Àð£À

 

¢£ÁAPÀ 03.05.2017 ºÁUÀÆ 04.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ²æäªÁ¸À vÁAwæPÀ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ¥ÁæeÉPïÖ ¥ÀæzÀ±Àð£À DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²æà gÀ« QgÀuï, ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¢üPÁj, JfAiÉÆãï mÉPÉÆ߯ÉÆf¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåûûPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  ²æäªÁ¸À «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ J. ±ÁªÀÄ gÁªï ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¹.J. J. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ªÉâPÉAiÀÄ°è qÁ|| ²æäªÁ¸À ªÀÄAiÀÄå r. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ²æäªÁ¸À vÁAwæPÀ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ºÁUÀÆ qÁ|| gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¥ÉÇæeÉPïÖ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ2017 PÀÆqÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

²æà gÀ« QgÀuïgÀªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁæeÉPïÖ£À P˱À®åvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆUÀ½ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ P˱À®åvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ PÀgÉPÉÆlÖgÀÄ. ²æà ¹.J J. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªïCªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁdPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ P˱À®åAiÀÄÄvÀ ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀĺÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è G£ÀßvÀ ªÀÄlÖPÉÌ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÉAzÀÄ MwÛ ºÉýzÀgÀÄ.

F ¥ÁæeÉPïÖ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è MlÄÖ 383 ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è 175 ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼ÀÄ CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ vÁAwæPÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À°è ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï «¨sÁUÀ¢AzÀ 105, PÀA¥ÀÇålgï ¸ÁAiÀÄ£ïì¤AzÀ 115, E¯ÉPÁÖç¤Pïì «¨sÁUÀ¢AzÀ 59, E¯ÉQÖçPÀ¯ï «¨sÁUÀ¢AzÀ 22, KgÉÆ£ÉÆÃnPÀ¯ï «¨sÁUÀ¢AzÀ 20, CmÉÆêÉƨÉÊ¯ï «¨sÁUÀ¢AzÀ 20, ªÀÄgÉÊ£ï «¨sÁUÀ¢AzÀ 14, £Áå£ÉÆ mÉPÉÆ߯ÉÆÃf «¨sÁUÀ¢AzÀ 04, ¥ÉÇæÃeÉPïÖUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArªÉ ºÁUÀÆ 208 QgÀÄ ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼ÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è 11  ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼ÀÄ PÉ.J¸ï.¹.J¸ï.n. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀUÉÆArªÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «eÉÃvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

      PÀĪÀiÁj ZÉÊvÀ£Àå ¦. 6£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï E¯ÉPÁÖç¤Pïì «¨sÁUÀ EªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ¸ÀÆgÀeï 6£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï «¨sÁUÀ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁj ²ªÁ¤ 6£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï PÀA¥ÀÇålgï ¸ÁAiÀÄ£ïì «¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀIJæà D¼Àé 6£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï E¯ÉPÁÖç¤Pïì «¨sÁUÀ EªÀgÀÄ ªÀA¢¹zÀgÀÄ, 

qÁ|| ²æäªÁ¸À ªÀÄAiÀÄå r.

                                       ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ


 

img1

 

img3

 

img4

May 10, 2017

Post your comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *